Претрага
Close this search box.

Adriatic Bank AD Podgorica

Adriatic Bank AD Podgorica

Registrovana u CRPS pod  brojem: 40009471

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98

E-mail: info@adriaticbank.com

Telefon: +38220680951

PIB: 03087158

Upisani kapital: 11,945,000 EUR

Akcionari: Adriatic Capital LLC (Delaver, SAD) je vlasnik 298.625.000 običnih akcija sa pravom glasa, što predstavlja ukupno 100% akcija banke.

Opšti uslovi poslovanja

Adriatic Banka svojim Klijentima obezbjeđuje najširi spektar bankarskih usluga, realizujući njihove naloge i omogućavajući saradnju i pomoć u njihovom poslovanju.

Banka i svi njeni službenici dosljedno izvršavaju naloge Klijenta, štite njihove interese, tajnost transakcija, usluga i podataka o Klijentu, a u skladu sa međunarodnom praksom i pozitivnim zakonima i drugim propisima.

Sve informacije o servisima i uslugama Adriatic Banke, kako za pravna lica tako i za građane, možete dobiti od naših službenika putem e-mail-a, telefonom ili lično, u ekspozituri Adriatic Banke.

Pohvale i prigovori

Ukoliko želite da uputite pohvalu ili prigovor koji se odnosi na poslovnu saradnju sa našom Bankom možete se obratiti zaposlenima u našim ekspoziturama i filijalama ili putem telefona na broj +382 20 680 951, kao i putem e-mail adrese kvalitet@adriaticbank.com.

Pohvalu ili prigovor možete uputiti i popunjavanjem sledećih web formi:

Informacije za klijente (prigovori)

U skladu sa članom 56e i 56f  Zakona o platnom prometu (Službeni list CG broj 62/13, 006/14, 111/22) korisnici platnih usluga Banke se obavještavaju o sljedećem:

Korisnici platnih usluga i druga lica koja imaju određeni interes, uključujući udruženja potrošača, mogu, nakon prijema odgovora Banke na prigovor, odnosno u slučaju kada Banka ne dostavi odgovor u zakonom propisanim rokovima, Centralnoj banci podnijeti prigovor protiv Banke, ako smatraju da Banka nije postupila u skladu sa odredbama Zakona o platnom prometu.

Korisnik platnih usluga može pristupiti alternativnom rješavanju spora u skladu sa posebnim zakonima kojima se uređuju alternativno rješavanje sporova i arbitraža, a korisnik platnih usluga potrošač i u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.

  • Centar za alternativno rješavanje sporova, ulica Serdara Jova Piletića bb, Podgorica, TC Palada email centarzaars@centarazars.me  tel. +382 20 206 350.

Banka je dužna da učestvuje u postupku alternativnog rješavanja spora koji je korisnik platnih usluga pokrenuo.

Scroll to Top