Opis proizvoda

Hipotekarni krediti su namijenjeni onima koji žele da investiraju u sopstveni biznis, refinansiraju postojeće kredite ili im je jednostavno potrebna gotovina. Takođe se mogu koristiti za kupovinu ili izgradnju novog doma.

Kreditni kalkulator

0.00

Anuitet

0.00

Ukupan dug klijenta

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i ukupan dug sadrži samo trošak kamate. Svi ostali troškovi koji ulaze u obradu kredita detaljno su iskazani u reprezentativnom primjeru.

Uslovi odobravanja kredita

Potrebna dokumentacija

Detaljni podaci

Hipotekarni kredit
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
Fiksna: 7,95 % – 9,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca) Varijabilna: 6,95 % – 8,95 % + 6M EURIBOR (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
0,50 % – 2,00 %
Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG
3,50 EUR
Provizija za prijevremenu otplatu kredita
1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR. 0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Od 6 do 120 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za iznos hipotekarnog kredita od 50.000,00 EUR i rokom otplate od 60 mjeseci,nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 8,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9,83%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS), uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0,50% iznosa kredita (250,00 EUR), naknada za 2 mjenice (4,00 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG -RKB (3,50 EUR), trošak polise osiguranja života 267,87 EUR (Iznos premije se plaća jednokratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta, trošak izrade založne izjave (250 EUR), trošak naknade za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnosti (5,00 EUR), trošak uknjižanjanja zaloge na nepokretnosti (31,50 EUR) trošak polise osiguranja imovine (39,40 EUR), trošak procjene nepokretnosti (80 EUR), (Ukupno: 931,27 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 62,616.28 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 1,028,30 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita.

Iznos premije polise osiguranja života se plaća jednoktratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 40 godina, pol muški.

Površina stambenog objekta uzeta u primjeru je 34m2, građevinske vrijednosti 700 EUR po m2. Ostali troškovi, kao što su troškovi procjene nepokretnosti, polise osiguranja nekretnine, ugovora o hipoteci, upisa hipoteke, kao i naknada za izdavanje lista nepokretnosti – nisu uključeni u izračunati EKS.
Scroll to Top