Zašto Adriatic kreditna kartica?

Ko može da koristi Adriatic kreditnu karticu?

Namijenjena prvenstveno redovnim klijentima banke, ali i svim punoljetnm licima koji su zaposleni, a u mogućnosti su da obezbijede potrebna sredstva obezbjeđenja.

Za one koji nisu zaposleni, karticu mogu dobiti uz garanciju ličnog depozita u 100% iznosu.

Dodatna kartica, izdaje se uz saglasnost vlasnika računa/osnovne kartice. Prilikom podnošenja zahtjeva za dodatnu karticu neophodna je saglasnost osnovnog korisnika.

Kako do Adriatic Visa kreditne kartice?

Za izdavanje kreditne kartice možeš aplicirati u ekspozituri ADRIATIC BANKE

Visina Revolving kredita se utvrđuje na osnovu procjene boniteta osnovnog korisnika kartice, Banka određuje kreditni limit do kojeg korisnici kartice (osnovni i dodatni) mogu koristiti revolving kredit. Revolving kredit banka odobrava u apsolutnom iznosu u eurima. Za potrebe korišćenja i otplate kredita otvara se račun revolving kredita. Korišćenjem kartice smanjuje se raspoloživi iznos kredita za sve troškove nastale plaćanjem roba i usluga, podizanjem gotovine, troškova obračunatih naknada, upisnine, članarine, kamate na revolving kredit, troškova opomena i druge troškove, a vraćanjem utrošenog dijela kredita, obnavlja se raspoloživi saldo do iznosa odobrenog revolving kredita.

Način otplate duga

ADRIATIC VISA CLASSIC CREDIT funkcioniše po principu revolving kredita. Unaprijed odabrani procenat (5%-100%) od potrošenih sredstava čini tvoju minimalnu mjesečnu obavezu otplate uz dogovorenu kamatnu stopu. Ostatak dugovanja prenosi se u naredni mjesec, do konačne otplate. Uplaćena sredstava na karticu, umanjena za iznos mjesečne kamate, možeš automatski ponovo koristiti. Ukoliko želiš, uvijek možeš uplatiti više sredstava od minimalne mjesečne obaveze i dopuniti karticu.

Dokumenta

Tarifnici

PLATNE KARTICE
VRSTA NAKNADE
NAKNADE
PERIODIČNOST OBRAČUNA
FIZIČKA LICA
Izdavanje i reizdavanje Visa Classic Revolving kartice
EUR 5,00
jednokratno
Članarina na osnovu Visa Classic Credit kartice
EUR 2,50
mjesečno
Članarina na dodatnu Visa Classic Credit karticu
EUR 2.50
mjesečno
Ponovna izrada kartice na zahtjev korisnika
EUR 5,00
jednokratno
Ponovna izrada PIN koda na zahtjev korisnika
EUR 3,00
jednokratno
Izrada i slanje izvoda
Bez naknade
mjesečno
Zahtjev za vanrednu izmjenu kreditnog limita
EUR 5.00
jednokratno
VISA CLASSIC CREDIT REVOLVING CARD
POS/ePOS plaćanja roba i usluga kod trgovaca u zemlji
Bez naknade
POS/ePOS plaćanja roba i usluga kod trgovaca u inostranstvu
Bez naknade
Upit stanja na ATM-u Adriatic Bank i Hipotekarne banke
Bez naknade
Upit stanja na ATM-u drugih banaka
EUR 0.50
po transakciji
Transakcije na ATM-u Adriatic Bank i Hipotekarne banke
1,00% (min EUR 2,00)
po transakciji
Transakcije na ATM-u drugih banaka
3,00% (min. EUR 4,00)
po transakciji
Podizanje novca na šalterima Adriatic Bank (Cash advance)
1,00% (min EUR 2,00)
po transakciji
Podizanje novca na šalterima drugih banaka (Cash advance)
3,50 % (min. EUR 5,00)
po transakciji
Promjena PIN-a na ATM-u
EUR 1,00
po transakciji
SMS info
EUR 0.50
mjesečno
Provizija za konverziju valuta
1,50%
po transakciji
Dnevni limit ATM podizanje gotovine
EUR 1000.00
dnevno
Dnevni limit POS/ePOS potrošnja
EUR 5000.00
dnevno
LIMITI DNEVNE POTROŠNJE (ATM I POS)
PROFILE
POS
ATM
LIMIT PROFILE 1
EUR 1.000,00
EUR 500,00 dnevno
DNEVNI LIMITI ZA PODIZANJE KEŠA I POTROŠNJU
LIMIT PROFILE 2
EUR 5.000,00
EUR 1.000,00 dnevno
LIMIT PROFILE 3
EUR 10.000,00
EUR 2.000,00 dnevno
LIMIT PROFILE 4
EUR 20.000,00
EUR 5.000,00 dnevno

Dokumenta

Tarifnici

PLATNE KARTICE
VRSTA NAKNADE
NAKNADE
PERIODIČNOST OBRAČUNA
FIZIČKA LICA
Izdavanje i reizdavanje Visa Classic Revolving kartice
EUR 5,00
jednokratno
Članarina na osnovu Visa Classic Credit kartice
EUR 2,50
mjesečno
Članarina na dodatnu Visa Classic Credit karticu
EUR 2.50
mjesečno
Ponovna izrada kartice na zahtjev korisnika
EUR 5,00
jednokratno
Ponovna izrada PIN koda na zahtjev korisnika
EUR 3,00
jednokratno
Izrada i slanje izvoda
Bez naknade
mjesečno
Zahtjev za vanrednu izmjenu kreditnog limita
EUR 5.00
jednokratno
VISA CLASSIC CREDIT REVOLVING CARD
POS/ePOS plaćanja roba i usluga kod trgovaca u zemlji
Bez naknade
POS/ePOS plaćanja roba i usluga kod trgovaca u inostranstvu
Bez naknade
Upit stanja na ATM-u Adriatic Bank i Hipotekarne banke
Bez naknade
Upit stanja na ATM-u drugih banaka
EUR 0.50
po transakciji
Transakcije na ATM-u Adriatic Bank i Hipotekarne banke
1,00% (min EUR 2,00)
po transakciji
Transakcije na ATM-u drugih banaka
3,00% (min. EUR 4,00)
po transakciji
Podizanje novca na šalterima Adriatic Bank (Cash advance)
1,00% (min EUR 2,00)
po transakciji
Podizanje novca na šalterima drugih banaka (Cash advance)
3,50 % (min. EUR 5,00)
po transakciji
Promjena PIN-a na ATM-u
EUR 1,00
po transakciji
SMS info
EUR 0.50
mjesečno
Provizija za konverziju valuta
1,50%
po transakciji
Dnevni limit ATM podizanje gotovine
EUR 1000.00
dnevno
Dnevni limit POS/ePOS potrošnja
EUR 5000.00
dnevno
LIMITI DNEVNE POTROŠNJE (ATM I POS)
PROFILE
POS
ATM
LIMIT PROFILE 1
EUR 1.000,00
EUR 500,00 dnevno
DNEVNI LIMITI ZA PODIZANJE KEŠA I POTROŠNJU
LIMIT PROFILE 2
EUR 5.000,00
EUR 1.000,00 dnevno
LIMIT PROFILE 3
EUR 10.000,00
EUR 2.000,00 dnevno
LIMIT PROFILE 4
EUR 20.000,00
EUR 5.000,00 dnevno
Scroll to Top