Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Korporativno upravljanje

Organi upravljanja Bankom su Nadzorni odbor, koji obavlja funkciju nadzora nad poslovanjem Banke i Upravni odbor koji obavlja izvršnu funkciju i odgovoran je za upravljanje Bankom na dnevnoj osnovi i njeno zastupanje.

Upravni odbor

Enesa Bekteši

Predsjednik Upravnog odbora

Mirza Redžepagić

Član Upravnog odbora

Andrija Đurašković

Član Upravnog odbora

Odgovornost članova Upravnog odbora određena je Zakonom o kreditnim institucijama,  Zakonom o privrednim društvima i Statutom Banke. Članovi Upravnog odbora Banke dužni su osigurati:

 1. da Banka posluje u skladu Zakonom o kreditnim institucijama, drugim propisima kojima se uređuje poslovanje Banke i  pravilima struke,
 2. da Banka sprovodi supervizorske mjere naložene od Centralne banke Crne Gore,
 3. da Banka osigura poslovanje u skladu sa pravilima upravljanja rizicima, a naročito uspostavi tačno utvrđene, jasne i dosljedne interne odnose u vezi s odgovornošću, koji obezbjeđuju jasno razgraničavanje ovlašćenja i odgovornosti i sprječavaju nastanak sukoba interesa i redovno preispituje strateške ciljeve, strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojem Banka posluje, kao i stanje poslovnog ciklusa Banka,
 4. sprovođenje svih mjera naloženih od Centralne banke Crne Gore.

Upravni odbor vodi poslove i odlučuje o sljedećem:

 • utvrđuje ciljeve i opšte strategije Banke;
 • usvaja poslovnu politiku Banke;
 • redovno preispituje strateške ciljeve, strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojem Banka posluje, kao i stanje poslovnog ciklusa Banke;
 • uspostavlja osnove za funkcionisanje sistema interne kontrole, adekvatne veličini Banke, složenosti poslova i nivou preuzetog rizika;
 • usvaja politiku primanja u Banci;
 • obezbjeđuje integritet računovodstvenog sistema i sistema finansijskog izvještavanja i finansijske i operativne kontrole;
 • obezbjeđuje nadzor višeg rukovodstva i uspostavlja tačno utvrđene, jasne i dosljedne interne odnose u vezi sa odgovornošću, koji obezbjeđuju jasno razgraničavanje ovlašćenja i odgovornosti i sprječavaju nastanak sukoba interesa;
 • utvrđuje unutrašnju organizaciju Banke, uz saglasnost nadzornog odbora;
 • donosi opšte akte Banke, osim akata koje donose drugi organi Banke ;
 • bira i razrješava više rukovodstvo Banke i druga lica u skladu sa ovim zakonom i statutom Banke i određuje im zaradu;
 • daje prokuru jednom licu ili većem broju lica kao pojedinačno ili zajedničko ovlašćenje i određuje im naknadu;
 • donosi etičke standarde ponašanja zaposlenih u Banci;
 • odobrava uvođenje novih proizvoda i usluga u poslovanje Banke;
 • podnosi Nadzornom odboru tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Banke;
 • obračunava visinu, odnosno iznos dividendi, određuje dan, postupak i način njihove isplate, u skladu sa odlukama skupštine Banke;
 • izvršava odluke skupštine i odluke nadzornog odbora;
 • predlaže dnevni red za sjednice skupštine nadzornom odboru;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o kreditnim institucijama i drugim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i statutom Banke.

Nadzorni odbor

Đorđe Lukić

Predsjednik Nadzornog odbora

Fraser Marcus

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Szilard Rehoregh

Nezavisni član Nadzornog odbora

Aleksandar Obradović

Nezavisni član Nadzornog odbora

Wolfgang Mitterberger

Član Nadzornog odbora

Nadzorni odbor:

   1) daje saglasnost upravnom odboru na:

      – ciljeve i opštu strategiju Banke,

      – poslovnu politiku Banke,

      – finansijski plan Banke,

      – strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala kreditne institucije,

      – politike i procedure za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članove upravnog odbora i druga lica odgovorna za vođenje poslova u okviru pojedinih područja poslovanja kreditne institucije,

      – politiku primanja u kreditnoj instituciji,

      – akt o internoj reviziji i godišnji plan rada interne revizije;

   2) nadzire:

      – postupak sprovođenja i efikasnost i efektivnost sistema upravljanja kreditnom institucijom,

      – sprovođenje poslovne politike kreditne institucije, strateških ciljeva i strategije i politike preuzimanja rizika,

      – sprovođenje politike primanja u kreditnoj instituciji,

      – proces objelodanjivanja i komunikacija,

     – adekvatnost postupaka i efikasnosti interne revizije;

   3) predlaže spoljnog revizora;

   4) usvaja godišnji plan interne revizije i izvještaje interne revizije;

   5) donosi i periodično provjerava opšta načela politike primanja u kreditnoj instituciji;

   6) saziva sjednice skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka za skupštinu akcionara i kontroliše njihovo sprovođenje;

   7) bira i razrješava predsjednika nadzornog odbora;

   8) imenuje i razrješava članove upravnog odbora uključujući i predsjednika;

   9) imenuje i razrješava članove odbora za rizike i reviziju  i druge odbore osnovane u cilju pružanja stručne pomoći u vršenju nadzora poslovanja kreditne institucije;

  10) razmatra godišnji izvještaj o radu  odbora za rizike i reviziju ;

   11) redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje i po potrebi predlaže upravnom odboru  promjene u strukturi, veličini, sastavu i djelovanju tog organa;

  12) redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova upravnog odbora, kao i tog organa kao cjeline, i o toj procjeni obavještava organ i lica na koje se ta procjena odnosi;

  13) redovno preispituje politike za izbor i imenovanje višeg rukovodstva i po potrebi daje preporuke upravnom odboru za unaprjeđenje tih politika;

   14) razmatra i zauzima stavove o nalazima iz izvještaja Centralne banke i izvještaja drugih nadzornih organa o izvršenoj kontroli, u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja o kontroli;

   15) obavlja zadatke iz  nadležnosti Odbora za imenovanja i Odbora za primanja u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i propisima Centralne banke Crne Gore;

   16) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o kreditnim institucijama i Statutom Banke.

Nadzorni odbor obrazuje sljedeća stalna radna tijela Banke:

   1) odbor za imenovanja;

   2) odbor za rizike,

   3) odbor za primanja i

   4) revizorski odbor.

Iz reda članova Nadzornog odbora na sjednici Nadzornog odbora održanoj 28.06.2023. godine imenovani su članovi Odbora za imenovanja:

 1. Aleksandar Obradović
 2. Fraser Marcus
 3. Szilard Rehoregh

Odbor za imenovanja:

 • određuje i predlaže kandidate za izbor članova nadzornog i upravnog odbora Banke, ocjenjuje ravnotežu između znanja, vještina, raznovrsnosti u sastavu i iskustva organa upravljanja, priprema opis ovlašćenja i potrebnih kvalifikacija za određenu funkciju i ocjenjuje očekivano potrebno vrijeme za obavljanje te funkcije;
 • utvrđuje ciljanu zastupljenost pola koji nije dovoljno zastupljen u nadzornom ili upravnom odboru i priprema politiku o načinu povećavanja broja manje zastupljenog pola u tim organima, kako bi se postigla ciljana zastupljenost;
 • redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje i po potrebi predlaže nadzornom i upravnom odboru Banke promjene u strukturi, veličini, sastavu i djelovanju tih organa;
 • redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova nadzornog i upravnog odbora, kao i tih organa kao cjeline, i o toj procjeni obavještava organe i lica na koje se ta procjena odnosi;
 • redovno preispituje politike za izbor i imenovanje višeg rukovodstva i po potrebi daje preporuke upravnom odboru za unaprjeđenje tih politika;
 • kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, vodi računa o izbjegavanju postojanja dominantnog uticaja pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju upravnog i nadzornog odbora, u cilju zaštite interesa Banke u cjelini, i
 • obavlja druge poslove određene propisima donesenim u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i drugim pozitivno pravnim propisima.

Politika primanja

Politika primanja Adriatic Banke podstiče adekvatno i efikasno upravljanje rizicima i ne podstiče preuzimanje rizika koje prelazi nivo prihvatljivog rizika za Banku, uzima u obzir finansijsko stanje Banke i u skladu je  sa opštom strategijom, ciljevima, vrijednostima, dugoročnim interesima Banke i mjerama za sprječavanje sukoba interesa.

Politiku primanja usvaja Upravni odbor Banke uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora i njome se obezbjeđuje usklađenost sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom o primanjima u kreditnim institucijama.

Politikom primanja definisani su kvalitativni i kvantitativni kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih koji imaju značajan uticaj na rizični profil Banke.

Ukupna primanja koje Banka isplaćuje zaposlenima mogu se sastojati:

– samo od fiksnih primanja ili

– kombinacije fiksnih i varijabilnih primanja.

Fiksna primanja prvenstveno odražavaju odgovarajuće profesionalno iskustvo i odgovornosti koje proizlaze iz opisa poslova radnog mjesta pojedinog zaposlenog  i ne zavise isključivo od uspješnosti.

Varijabilna primanja su sva primanja, novčana i nenovčana, koja se isplaćuju zavisno od uspješnosti. Uspješnost podrazumijeva da se nadmaši očekivani standard, mora biti održiva i prilagođena rizicima. Kriterijumi za određivanje i isplatu varijabilnih primanja na nivou Banke, organizacionih jedinica i zaposlenih, povezani su sa stepen ostvarivanja unaprijed zadatih ciljeva u periodu ocjenjivanja. Varijabilna primanja vezana su za održivost i ne smiju podsticati pretjerano preuzimanje rizika. Ciljevi i varijabilno nagrađivanje povezani su sa strateškim indikatorima, sklonošću preuzimanja rizika, vrijednostima i dugoročnim interesima Banke.

Iz reda članova Nadzornog odbora na sjednici Nadzornog odbora održanoj 28.06.2023. godine imenovani su članovi Odbora za primanja:

 1. Đorđe Lukić
 2. Aleksandar Obradović
 3. Wolfgang Mitterberger

Odbor za primanja:

 • priprema odluke nadzornog odbora u vezi sa primanjima zaposlenih, uključujući odluke koje imaju uticaj na izloženost kreditne institucije rizicima i na upravljanje rizicima;
 • pruža podršku i daje savjete nadzornom odboru u vezi sa politikom primanja, praksom i procesima koji se odnose na primanja;
 • provjerava da li je postojeća politika primanja adekvatna i, ako je potrebno, daje predloge za promjenu tih politika sa predlogom plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
 • predlaže eksterne stručnjake za primanja koje nadzorni odbor namjerava da angažuje za savjete ili podršku;
 • obezbjeđuje akcionarima informacije o politikama i praksama primanja, a naročito o predloženom većem maksimalnom odnosu varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primanja;
 • procjenjuje mehanizme i sisteme usvojene radi obezbjeđivanja da politika primanja pravilno uzima u obzir rizični profil i strukturu kapitala, da je ukupna politika primanja usklađena sa opštom strategijom, ciljevima, korporativnom kulturom i dugoročnim interesima kreditne institucije i da promoviše zdravo i efikasno upravljanje rizicima;
 • procjenjuje ostvarivanje ciljeva politike primanja i potrebe naknadnog prilagođavanja, uključujući primjenu malusa i povraćaja primanja;
 • analizira moguća scenarija u cilju utvrđivanja uticaja eksternih i internih događaja na politike i prakse primanja;
 • testira kriterijume za dodjelu varijabilnih primanja prije njihovog utvrđivanja i dodjele;
 • nadgleda i prati primanja lica koja rukovode kontrolnim funkcijama;
 • obavlja druge poslove određene propisima donesenim u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i drugim pozitivno pravnim propisima.
Scroll to Top