Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Opis proizvoda

Stambeni kredit Adriatic Banke namijenjen je za kupovinu novog stana ili stana u izgradnji, za rekonstrukciju i adaptaciju nekretnina (kuće ili stana) sa rokom otplate od 1 do 10 godina. Iznos stambenog kredita može biti odobren na 10% veći iznos u odnosu na iznos kupoprodajnog ugovora (ako ne utiče na odnos procjenjene vrijednosti hipotekarne imovine i iznosa traženog kredita). Ova razlika se može uplatiti direktno na račun klijenta.
Još jedna od prednosti stambenog kredita Adriatic Banke je odobravanje bez polise životnog osiguranja bilo kojeg učesnika u kreditu ako poslednji anuitet dospijeva prije navršene 65 godine starosti.

Kreditni kalkulator

0.00

Anuitet

0.00

Ukupan dug klijenta

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i ukupan dug sadrži samo trošak kamate. Svi ostali troškovi koji ulaze u obradu kredita detaljno su iskazani u reprezentativnom primjeru.

Uslovi odobravanja kredita

Potrebna dokumentacija

Detaljni podaci

Stambeni krediti
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
4,95 % – 6,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)
Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)
5,41%
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
U zavisnosti od iznosa i ročnosti kredita naknada za obradu kredita se kreće u rasponu od 225€ do 947€
Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG
3,00 EUR
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 120 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za iznos stambenog kredita od 50.000,00 EUR i rokom otplate od 120 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 4,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 5,65%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS), uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 750 EUR, naknada za 2 mjenice (4,00 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG – RKB (3,00 EUR), trošak polise osiguranja života 221,26 EUR (Iznos premije se plaća jednokratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta), trošak izrade založne izjave (250 EUR), trošak naknade za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnosti (5,00 EUR), trošak uknjižbe zaloge na nepokretnosti (31,50 EUR), trošak polise osiguranja imovine (174,73 EUR), trošak procjene nepokretnosti (80 EUR), (Ukupno: 1.519.49 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 64.697,55 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 526,45 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita.

Iznos premije polise osiguranja života se plaća jednokratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški.

Površina stambenog objekta uzeta u primjeru je 34 m2, građevinske vrijednosti 700 EUR po m2.
Scroll to Top