Opis proizvoda

Stambeni kredit Adriatic Banke namijenjen je za kupovinu novog stana ili stana u izgradnji, za rekonstrukciju i adaptaciju nekretnina (kuće ili stana) sa rokom otplate od 1 do 10 godina. Iznos stambenog kredita može biti odobren na 10% veći iznos u odnosu na iznos kupoprodajnog ugovora (ako ne utiče na odnos procjenjene vrijednosti hipotekarne imovine i iznosa traženog kredita). Ova razlika se može uplatiti direktno na račun klijenta.
Još jedna od prednosti stambenog kredita Adriatic Banke je odobravanje bez polise životnog osiguranja bilo kojeg učesnika u kreditu ako poslednji anuitet dospijeva prije navršene 65 godine starosti.

Kreditni kalkulator

0.00

Anuitet

0.00

Ukupan dug klijenta

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i ukupan dug sadrži samo trošak kamate. Svi ostali troškovi koji ulaze u obradu kredita detaljno su iskazani u reprezentativnom primjeru.

Uslovi odobravanja kredita

Potrebna dokumentacija

Detaljni podaci

Stambeni krediti
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
Fiksna: 5,95 % – 7,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Varijabilna: 4,95 % – 6,95 % + 6M EURIBOR (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
0,50 % – 2,00 %
Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG
3,50 EUR
Provizija za prijevremenu otplatu kredita
1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR. 0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 120 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za iznos stambenog kredita od 50.000,00 EUR i rokom otplate od 60 mjeseci,nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 5,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,93%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS), uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0,50% iznosa kredita (250,00 EUR), naknada za 2 mjenice (4,00 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG -RKB (3,50 EUR), trošak polise osiguranja života 221,26 EUR (Iznos premije se plaća jednokratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta),trošak izrade založne izjave (250 EUR), trošak naknade za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnosti (5,00 EUR), trošak uknjižbe zaloge na nepokretnosti (31,50 EUR), trošak polise osiguranja imovine (174,73 EUR), trošak procjene nepokretnosti (150 EUR), (Ukupno: 1.089,99 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 58,792.76 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 961,85 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita.

Iznos premije polise osiguranja života se plaća jednoktratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški.

Površina stambenog objekta uzeta u primjeru je 142m2, građevinske vrijednosti 500 EUR po m2.
Scroll to Top