Претрага
Close this search box.

OBAVJEŠTENJE O NOVOM SETU MJERA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH UTICAJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID 19

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da je Centralna banka Crne Gore u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem (Sl.list 024/21 od 03.03.2021.god.), propisala novi set mjera za korisnike kredita kojima se vrši izmjena uslova za moratorijum i restrukturiranje kredita.

  • Pravo na moratorijum na otplatu kredita imaju korisnici kredita koji obavljaju djelatnosti ugrožene negativnim uticajima epidemije zarazne bolesti COVID 19, kao i korisnici kredita datih za „usluge pružanja smještaja i ishrane“ ili kredita „za pripremu turističke sezone“, u periodu do zaključno sa avgustom 2021. godine, ako na dan 31.12.2019. godine nijesu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, a kredit na taj dan nije bio klasifikovan u kategoriju nekvalitetne aktive.
  • Banka će na zahtjev fizičkog lica korisnika kredita banke odobriti promjenu plana otplate kredita produženjem roka otplate kredita, za najviše pet godina, ako je korisniku kredita 31.3.2020. godine ili kasnije smanjena zarada za najmanje 10% kao posljedica negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19.
  • Banka će na zahtjev korisnika kredita koji ne pripadaju kategoriji iz prethodne tačke odobriti restrukturiranje kredita ako:
    a) na dan 31.12.2019. godine nije imao kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, a kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan i kredit nije restrukturiran u 2020. godini i do 28. februara 2021. godine,
    b) korisnik kredita može dokumentovano dokazati banci da je njegova finansijska pozicija pogoršana, ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na njegovo poslovanje od dana pojave ovog virusa u svijetu, i
    c) banka procijeni da će nakon izvršenog restrukturiranja biti poboljšana kreditna sposobnost korisnika kredita.

Više detalja o uslovima moratorijuma i restrukturiranju kredita možete pročitati u predmetnoj Odluci koje je objavljena i na sajtu Centralne banke Crne Gore:

Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 80/20, 105/20 i 24/21) – Neslužbeni prečišćeni tekst

Korisnik kredita koji namjerava da ostvari pravo na moratorijum i restrukturiranje kredita dužan je da dostavi Banci, u elektronskoj ili pisanoj formi zahtjev, a Banka će najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva sprovesti radnje potrebne za realizaciju moratorijuma , odnosno izmjene plana otplate kredita, uključujući i zaključivanje aneksa ugovora.

Svi troškovi vezani za uspostavljanje i sprovođenje moratorijuma i svi troškovi vezani za uspostavljanje novog plana otplate kredita  padaju na teret Banke.

Za sve dodatne informacije oko bližih uslova za moratorijum na otplatu kredita i za restrukturiranje kredita, obratite se Ekspozituri Banke u Podgorici, ul.Cetinjska br.9 (The Capital Plaza) ili na sajt banke info@adriaticbank.com.

S poštovanjem,

Adriatic Bank

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top