Претрага
Close this search box.

Obavještenje o novom setu mjera za fizička lica u cilju ublažavanja negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da, u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem, korisnici kredita:

  • Fizička lica kojima je 31.03.2020. godine ili kasnije prestao radni odnos kao posljedica epidemije COVID 19,  imaju pravo na moratorijum u trajanju od šest mjeseci ukoliko na dan 31.12.2019. godine nijesu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, a kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetna aktiva.

Moratorijum obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnica, kamata, zatezna kamata, naknada I dr.).

Korisnik kredita koji namjerava da ostvari pravo na moratorijum dužan je da dostavi banci, u elektronskoj ili pisanoj formi, zahtjev za uspostavljanje moratorijuma, a Banka će u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva sprovesti radnje potrebne za realizaciju moratorijuma, uključujući i zaključivanje aneksa ugovora sa korisnikom kredita – podnosiocem zahtjeva.

Svi troškovi vezani za uspostavljanje i sprovođenje moratorijuma (obrada kredita, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu, ovjera ugovora i dr.) padaju na teret Banke.

  • Fizička lica kojima je 03.2020. godine ili kasnije smanjena zarada za najmanje 10% kao posljedica negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19, imaju pravo na restrukturiranje kredita, u smislu produžetka roka otplate.

Restrukturiranje se vrši po zahtjevu fizičkog lica i to:

  • Za lica čija je neto zarada prije smanjenja iznosila 550,00 eura (što je nešto više od prosječne zarade u Crnoj Gori) ili više, restrukturiranje se vrši ako je tom licu, nakon smanjenja zarade i plaćanja rate za kredit, ostao raspoloživi iznos manji od 220,00 eura (što je na nivou minimalne zarade u zemlji). Za ovu kategoriju će se, kroz restrukturiranje, produžiti rok otplate kredita tako da iznos neopterećenog dijela zarade, nakon izmjene plana otplate kredita, ne bude manji od 220,00 eura.
  • Za kategorije korisnika kredita čija je neto zarada, prije smanjenja, bila ispod 550,00 eura, produžiće se rok otplate kredita tako da iznos neopterećenog dijela zarade, nakon izmjene plana otplate kredita, ne bude manji od iznosa neopterećene zarade koju je korisnik kredita imao prije smanjenja iste.

Korisnik kredita koji namjerava da ostvari pravo na restrukturiranje kredita dužan je da dostavi Banci, u elektronskoj ili pisanoj formi, zahtjev za izmjenu plana otplate kredita, a Banka će najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva sprovesti radnje potrebne za realizaciju izmjene plana otplate kredita, uključujući i zaključivanje aneksa ugovora.

Svi troškovi vezani za uspostavljanje novog plana otplate kredita (obrada kredita, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu, ovjera ugovora i dr.) padaju na teret Banke.

S poštovanjem,

Adriatic Bank

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top