Претрага
Close this search box.

Obavještenje

Shodno Odluci o o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.list Crne Gore“ br. 046/20 od 20.05.2020), Banka može odobriti moratorijum u trajanju do 90 dana korisniku kredita fizičkom i pravnom licu ukoliko prilože validan dokumentovan dokaz da je na finansijsko stanje negativno uticala epidemija novog koronavirusa.

Korisnici kredita, koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke prijavili za korišćenje prava na moratorijum u skladu sa prethodnom odlukom o privremenim mjerama, imaju pravo da koriste taj moratorijum do isteka njegovog trajanja, odnosno do 90 dana i tek nakon isteka tog perioda mogu aplicirati za novi moratorijum.

Preduslov koje mora biti ispunjen da bi se apliciralo za novi moratorijum,  je da korisnik kredita na dan 31.12.2019. godine, nije imao kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, da kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan kao i da kredit nije restrukturiran u 2020. godini.

Korisnik kredita može aplicirati za moratorijum u poslovnici banke kod nadležnog komercijaliste popunjavanjem zahtjeva za moratorijum i dostavljanjem relevantnih dokaza da je njegova finansijska pozicija ugrožena.

Korisnik kredita podnosi zahtjev na mail adresu info@adriaticbank.com ili slanjem putem pošte na adresu Banke ul. Marka Miljanova br.46, Podgorica. Za dodatna pojašnjenja možete nas kontaktirati putem telefona +382 (0)20 680 951.

Fizička lica

Banka može odobriti moratorijum fizičkom licu korisniku kredita ukoliko može dokumentovati da je na njegovu ili na finansijsku poziciju sudužnika po kreditu negativno uticala epidemija novog koronavirusa.

Kao validan dokaz da je ugrožena finansijska pozicija korisnika ili sudužnika po kreditu smatra se :

 • Potvrda o prestanku radnog odnosa izdata od strane poslodavca;
 • Potvrda o visini primanja, ili promet po računu, kojom se dokumentuje umanjenje primaja u odnosu na momenat odobrenja plasmana;
 • Dostavljene platne liste;
 • Drugi dokazi kojim dokumentuje umanjenje /prestanak ostalih primanja koja su uzeta kao relevantna u momentu odobrenja plasmana (Otkaz ugvora o renti, isl.).

Napomena: Da bi Banka razmotrila odobrenje moratorijuma mjesečne obaveze moraju biti veće od 50% dokumentovanog mjesečnog prihoda koji je umanjen usljed negativnog uticaja novog korona virusa (DSTI veći od 50%)

Pravna lica

Banka može odobriti moratorijum pravnom licu na čije je poslovanje negativno uticala pandemija novog koronavirusa u smislu smanjenja prihoda/prometa koje će prema procjeni Banke materijalno uticati na novčane tokove pravnog lica i mogućnost redovne otplate obaveza.

Kao validan dokaz da je ugrožena finansijska pozicija pravnog lica smatra se:

 • Uporedni međugodišnji finansijski izvještaji (npr. na 31/05) tekuće i prethodne godine,
 • Poređenje platnog prometa u uporednim periodima,
 • Dokaz o otkazivanju ugovorenih aranžmana,
 • Povraćaji uplaćenih avansa,
 • Raskid ugovora i druga relevantna dokumentacija na osnovu koje bi Banka mogla ocijeniti ugroženost poslovanja pravnog lica.

Zahtjev klijenta mora da sadrži kratko obrazloženje negativnog uticaja na poslovanje.

Nakon pristiglog zahtjeva i relevantne propratne dokumentacije, Banka će donijeti odluku o odobravanju moratorijuma u roku od 8 radnih dana.

Banka zadržava pravo da da procjeni svaki pojedinačni zahtjev i razloge uvođenja moratorijuma, pa i da odbije svaki pojedinačni zahtjev za odobrenje moratorijuma, posebno ukoliko procjeni na da uvođenje moratorijuma ne bi bilo svrsishodno ili da bi riješavanje pogoršane finansijske situacije korisnika kredita bilo pogodnije riješiti kroz druge mjere restrukturiranja.

Takođe, Banka zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju sa ciljem definisanja adekvatne procjene negativnog uticaja novog koronavirusa na finansijsko stanje klijenta.

Nakon dobijanja obavještenja od strane Banke o prihvatanju moratorijuma, korisnik kredita, fizičko lice, o istom, uz odgovarajuću potvrdu izdatu od strane Banke, dostavlja obavještenje poslodavcu ili drugom licu preko kojeg se vrši otplata kredita na način propisan od strane poslodavca.

Ističemo da će stručne službe Banke sistematično i sa dužnom pažnjom  pristupiti obradi svih zahtjeva za produženje moratorijuma, kako bi došli do prihvatljivog rješenja za Klijenta i Banku.

Po odobrenju moratorijuma, i za vrijeme njegovog trajanja Banka neće:

 • obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu,
 • pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate,
 • preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja,
 • mijenjati uslove iz ugovora o kreditu,
 • vršiti obračun dana kašnjenja.

Za vrijeme trajanja moratorijuma Banka će:

 • obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu, ali je neće naplaćivati
 • obračune vršiti u skladu sa uslovima iz ugovora o kreditu
 • obračunatu redovnu kamatu kapitalizovati na kraju perioda moratorijuma (kamata će se pripisati dugu i rasporediti ravnomjerno na preostali rok do dospijeća kredita)
 • po isteku moratorijuma produžiti rok dospijeća za period ekvivalentan periodu tokom koga se od strane klijenta iskoristilo pravo na moratorijum.

Napomena: O uvođenju moratorijuma nije obavezno sačinjavati aneks ugovora o kreditu. Takođe, svi konstituisani instrumenti koji služe kao sredstva obezbjeđenja potraživanja Banke po plasmanima koji su predmet moratorijuma, ostaju na snazi i prava Banke se u tom pogledu ne umanjuju uvođenjem moratorijuma. Stoga, Banka nije dužna zaključivati nove ugovore ili aneksirati postojeće ugovore za sredstva obezbjeđenja, već se smatra da isti instrumenti nastavljaju da obezbjeđuju potraživanja i u skladu sa izmjenjenim rokom otplate koji je posljedica uvođenjem moratorijuma.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top