Претрага
Close this search box.

Obavještenje

Imajući u vidu vandredno stanje usled pandemije Korona virusa i mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza korisnika kreditnih proizvoda, Centralna Banka Crne Gore donijela je  Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog korona virusa na finansijski sistem, Sl.list CG br. 019/20, (Odluka), kojom se uvodi mogućnost privremene obustave plaćanja kreditnih obaveza korisnicima kreditnih proizvoda banke na period od najmanje 90 dana, odnosno sve do prestanka važenja Odluke.

U nastavku su informacije relevantne za klijente naše banke koji imaju bilo koji kreditni proizvod u korišćenju, a koji žele da ostvare pravo na moratorijum u skladu sa Odlukom.

Za vrijeme trajanja moratorijuma Banka neće:

  • obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu,
  • neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate
  • preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja,
  • neće mijenjati uslove iz ugovora o kreditu
  • neće vršiti obračun dana kašnjenja

Za vrijeme trajanja moratorijuma Banka će:

  • obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu, ali je neće naplaćivati
  • obračune će vršiti u skladu sa uslovima iz ugovora o kreditu
  • obračunata redovna kamata će se kapitalizovati na kraju perioda moratorijuma (kamata će se pripisati dugu i rasporediti ravnomjerno na preostali rok do dospijeća kredita)
  • po isteku moratorijuma rok dospijeća se produžava za period ekvivalentan periodu tokom koga se od strane klijenta iskoristilo pravo na moratorijum.

Moratorijum se sprovodi na Vaš elektronski/pismeni zahtjev, na kreditne proizvode koji glase na Vaše ime.

Korisnik kredita može predati zahtjev za privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita kada god se za to odluči u toku perioda važenja moratorijuma i to dostavljanjem Izjava o prihvatanju moratorijuma.docx na e-mail adresu info@adriaticbank.com  ili slanjem putem pošte na adresu Banke ul. Marka Miljanova br.46, Podgorica. Za dodatna pojašnjenja možete nas kontaktirati putem telefona +382 (0)20 680 951.

Banka će najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva, obezbijediti sprovođenje moratorijuma.

Moratorijum  će trajati do donošenja odluke Centralne banke Crne Gore o prestanku važenja Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog korona virusa na finansijski sistem.

Ukoliko otplaćujete kreditne obaveze putem administrativne zabrane: 

Ukoliko otplaćujete kreditne obaveze putem administrativne zabrane, i želite da zaustavite otplatu, neophodno je da pošaljete zahtjev i Vašem poslodavcu da izvrši obustavu izvršenja administrativne zabrane za otplatu kreditnih obaveza koje imate u Adriatic Bank AD Podgorica.

Ukoliko ne želite da zaustavite otplatu kreditnih obaveza:

Nije potrebno da preduzimate nikakve korake. Vaše obaveze će dospijevati u skladu sa trenutnim planom otplate kredita, a Vaša plaćanja obaveza biće redovno evidentirana od strane Banke. 

Adriatic Bank  AD Podgorica

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top